Layer 2 7 1 - درخواست نمایندگی فروش

نحوه فعالیت

نحوه فعالیت

نمایندگی انحصاری :

در این نوع نمایندگی، نماینده شرکت منطقه ای را برای فعالیت انحصاری انتخاب می نماید و میزان تقریبی فعالیت سالانه خود را در قرارداد فی مابین با شرکت اعلام می دارد. شرکت پایا موظف خواهد بود کلیه مشتریان مراجعه کننده از منطقه فعالیت نماینده را به وی ارجاع نمایند. نماینده می تواند نمایندگی ها و عاملیت های خود را در منطقه مورد تعهد خود تعریف نماید.

عاملیت :

در این نوع نمایندگی، نماینده یا عاملیت می تواند بدون تعهد میزان فروش و منطقه فروش در مدت زمان معین به فعالیت بپردازد و مطابق میزان فروش، میزان حق بازاریابی تعیین می گردد. در این حالت شرکت محق خواهد بود در حوزه فعالیت عاملیت، عاملیت های دیگر نیز تعریف نماید.

فرم درخواست نمایندگی

    دارای دفتر کار
    بلهخیر

    نوع ملک
    ملکیاستیجاری
    سبد خرید