نرم افزار یکپارچه تحت وب
مدیریت رستوران پذیرا

مخصوص کترینگ ، رستوران ها و مجموعه های متوسط و بزرگ زنجیره ای

slider-pazira_1

نرم افزار مدیریت رستوران پذیرا مخصوص چه کسب و کارهایی می باشد؟

ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺪارﮐﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺧﺰاﻧﻪ داری، اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻌﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و … ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و مدیریت مالی و حسابداری رستوران ها را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ

i-ketring

کترینگ

circle-paydar
i-Restaurant

رستوران

circle-paydar
i-Multi-branch

مجموعه های زنجیره ای

circle-paydar

ویژگی های نرم افزار

ﺗﺤﺖ وب ﺑﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار پذیرا ﺷﻤﺎ را از ﺑﻌﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ios ، ﺗﺒﻠﺖ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و (… ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ (وﯾﻨﺪوز، ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، ﻣﮏ، اﻧﺪروﯾﺪ، PC اﺑﺰاری ) و … ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار پذیرا ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ CD ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺼﺐ،راه اﻧﺪازی، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺎص، ﺗﻨﻄﯿﻤﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ IT ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. 

ﻧﺮم اﻓﺰار پذیرا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ورژن ﻫﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

نرم افزار پذیرا با استفاده از به روز ترین ابزار برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی NET. جهت تولید و از بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 R2 جهت پردازش و نگهداری اطاعات پیاده سازی شده است.

علاوه بر این طراحی لایه ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن را برای انتقال اطلاعات فراهم می نماید. تمامی اطلاعات نیز در بانک اطلاعاتی به صورت Hash شده ذخیره می گردد. همچنین امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه سازی اطلاعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیستم های هر سازمان از قابلیت های ویژه نرم افزار پینار می باشد.

در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پذیرا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﻠﯿﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ دارای اﻣﻨﯿﺖ بیرونی و داخلی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است.

در نرم افزار پذیرا برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری جهت کار آمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه با یکپارچگی با تکنولوژی SSO کاربران پس از ورود، متناسب با مجوزهای اختصاص داده فعالیت خواهند نمود. در واقع، کاربران با یک نام کاربری و کلمه عبور به کلیه نرم افزارهای خود دسترسی خواهند داشت. 

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پذیرا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف پذیری و بومی سازی و مکانیزه کردن فرمﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻧﯿﺰ، دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان می توانند با فراغتﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن و ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ای و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎ، ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ و ﺣﺠﻢ ﻢﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ و … ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘم های ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در پذیرا وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن )ﻓﺎرﺳﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

نرم افزار تحت وب پذیرا به راحتی و از طریق وب سرویس هایی که در اختیار قرار می دهد، می تواند به سایر سیستم های موجود از جمله سایت های فروشگاهی، CRM، اتوماسیون اداری، پورتال مشتریان، سرویس های پیامک، درگاه های بانکی، نرم افزارهای ERP، MIS و … از سایر سرویس دهنده ها نیز متصل شده و به صورت یکپارچه با آن ها عمل نماید. 

یکی از ویژگی های نرم افزار تحت وب پینار قابلیت اتصال به کلیه سخت افزارها از جمله دستگاه های چاپگر، اسکنر، کارتخوان، RFID، PDA، صندوق های فروش و … بدون محدودیت برند آن ها می باشد.

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ از طرف ادمین سیستم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پذیرا اعمال ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امکانات نرم افزار

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ

– اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻌﺒﻪ و ﺻﻨﺪوق

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

– ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی رﺳﺘﻮراﻧﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی POS و …

– اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺘﯽ آن ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣوﺒﺎﯾﻞ

– اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻌﺒﻪ و ﺻﻨﺪوق

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ

– اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ رﺳﺘﻮران

– ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ VOIP

– و…

– ﻣﻮﺟﻮدی روزاﻧﻪ ی ﻓﺮوش

– ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰﻫﺎ

– ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری، دﻟﯿﻮری، ﺳﺎﻟﻦ

– ﺛﺒﺖ آﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ، ﺷﻌﺒﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

– ﺳﻔﺎرﺷﺎت رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰ، ﭘﯿﮏ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻨﻮ، ﻣﯿﺰ، ﺳﺎﻟﻦ و ﭘﯿﮏ

-ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻮ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻮ در ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ

– ﺳﻔﺎش ﮔﯿﺮ ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻼﯾﻦ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻔﺎرش – و …

– ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس، ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﮐﺎرت ﻫﻮاداری، ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و …

-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ، ﺣﺠﻤﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ

– اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و …

– ﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺧﺎص و …

-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ 

– ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت رﺳﯿﺪ 

– ﭘﻨﻞ sms ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

– ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام – و …

مقالات

نرم افزار CRM
نرم افزار CRM ابزاریست که در کسب و کارها برای مدیریت قسمت های مختلف بکار میرود. این نرم افزاز توانایی یکپارچه ...
زنبیل خرید