نرم افزار یکپارچه تحت وب
مدیریت پخش پینار

نرم افزار یکپارچه مدیریت توزیع و پخش ، پخش مویرگی ، پخش گرم و سرد

slider-pinar_1

نرم افزار مدیریت پخش پینار

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﻨﺎر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺴﻮﯾﻪ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوش و ﭘﺨﺶ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﺰﯾﺖ، ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و وﺻﻮل، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدی و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش، ﮐﻢ ﻓﺮوش، ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و …، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و … اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

نرم افزار مدیریت پخش پینار مناسب کدام کسب و کارها می باشد

i-distribution

توزیع و پخش

circle-pinar

ویژگی های نرم افزار

ﺗﺤﺖ وب ﺑﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻌﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ios ، ﺗﺒﻠﺖ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و (… ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ (وﯾﻨﺪوز، ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، ﻣﮏ، اﻧﺪروﯾﺪ، PC اﺑﺰاری ) و … ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی CD ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺼﺐ،راه اﻧﺪازی، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺎص، ﺗﻨﻄﯿﻤﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ IT ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. 

ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ورژن ﻫﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

نرم افزار پینار با استفاده از به روز ترین ابزار برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی NET. جهت تولید و از بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 R2 جهت پردازش و نگهداری اطاعات پیاده سازی شده است.

علاوه بر این طراحی لایه ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن را برای انتقال اطلاعات فراهم می نماید. تمامی اطلاعات نیز در بانک اطلاعاتی به صورت Hash شده ذخیره می گردد. همچنین امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه سازی اطلاعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیستم های هر سازمان از قابلیت های ویژه نرم افزار پینار می باشد.

در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب ﭘﯿﻨﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﻠﯿﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ دارای اﻣﻨﯿﺖ بیرونی و داخلی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است.

در نرم افزار پینار برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری جهت کار آمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه با یکپارچگی با تکنولوژی SSO کاربران پس از ورود، متناسب با مجوزهای اختصاص داده فعالیت خواهند نمود. در واقع، کاربران با یک نام کاربری و کلمه عبور به کلیه نرم افزارهای خود دسترسی خواهند داشت. 

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب ﭘﯿﻨﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف پذیری و بومی سازی و مکانیزه کردن فرمﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻧﯿﺰ، دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان می توانند با فراغتﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن و ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ای و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎ، ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ و ﺣﺠﻢ ﻢﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ و … ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﯿﻨﺎر وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن )ﻓﺎرﺳﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

نرم افزار تحت وب پینار به راحتی و از طریق وب سرویس هایی که در اختیار قرار می دهد، می تواند به سایر سیستم های موجود از جمله سایت های فروشگاهی، CRM، اتوماسیون اداری، پورتال مشتریان، سرویس های پیامک، درگاه های بانکی، نرم افزارهای ERP، MIS و … از سایر سرویس دهنده ها نیز متصل شده و به صورت یکپارچه با آن ها عمل نماید. 

یکی از ویژگی های نرم افزار تحت وب پینار قابلیت اتصال به کلیه سخت افزارها از جمله دستگاه های چاپگر، اسکنر، کارتخوان، RFID، PDA، صندوق های فروش و … بدون محدودیت برند آن ها می باشد.

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ از طرف ادمین سیستم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب ﭘﯿﻨﺎراﻋﻤﺎل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امکانات نرم افزار

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش، ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﮔﺮم و ﺳﺮد

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻌﺐ ﻓﺮوش: اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺨﺶ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮوش، اﺳﻨﺎد و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮوش و …

– ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻌﺐ

– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ردﯾﺎﺑﯽ دﻓﻌﺎت و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

– ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع درﮔﺎه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ

– درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و … ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

– ﻃﺮاﺣﯽ و اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

– ﮐﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت

– ﮔﺰارش و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮔﯿﺮی از ﻣﺴﯿﺮ، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻤﻠﯿﺎت روزاﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ

– و …

-ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻐﯽ و ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش و …

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

– اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ، راﻧﻨﺪه، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﺮم و ﺳﺮد، وﯾﺰﯾﺘﻮر و … – و …

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی، ﻓﺮوش و وﺻﻮل

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮوش، ﭘﺨﺶ و اﻧﺒﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار

– اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

– ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ

– اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ

– اراﺋﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت Wi-Fi – اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ

– ﺛﺒﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

– اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎب و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

– دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ – و …

مقالات

نرم افزار CRM
نرم افزار CRM ابزاریست که در کسب و کارها برای مدیریت قسمت های مختلف بکار میرود. این نرم افزاز توانایی یکپارچه ...
زنبیل خرید