مخصوص فروشگاه های زنجیره ای -عمده فروشی، خرده فروشی-تولیدی و بانکداری تولید و پخش

نرم افزار پوشا

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک، ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭼـﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن، اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﺎر و ﺷﻌﺐ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻻ (ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺰ) ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 ﻧـﺮم اﻓـﺰار حسابداری فروشگاه پوشاک پوشا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﻧﺮم اﻓـﺰار ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎلی، ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺪارﻛﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، خزانه داری، اﻣﻮال و دارایی ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻌﯿﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑـﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه و ﻏﯿـﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻜﭙﺎرﭼﻪ و در ﻗـﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ وب، دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

نرم افزار یکپارچه تحت وب پوشا مناسب کدام کسب و کارها می باشد

i-big-shop

فروشگاه های بزرگ

circle-pendar
i-chain-stores

فروشگاه های زنجیره ای

circle-pendar
i-Product

تولیدی

circle-pendar

ویژگی های نرم افزار

سیستم جامع حسابداری تحت وب پایدار با ویژگی‌های منحصر به فرد، امکان دستیابی سریع و به موقع از همه جا و با هر فردی را در اختیار شما قرار می‏‌دهد تا بتوانید از توانمندی‌های ویژه سیستم استفاده نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را در بستری امن و مستقل از زمان و مکان و از هر جای دنیا در اختیار داشته باشید.

پایدار رمز موفقیت شما است.

برای استفاده از نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار، نیازی به دریافت CD و نصب نرم افزار و یا به‌روزرسانی ندارید. با هر دستگاهی که یک مرورگر وب داشته باشد می‌توانید در شبکه‌های محلی و یا در شبکه اینترنت وارد سیستم شوید و به کارتان برسید. لپ تاپ و تبلت و حتی گوشی موبایل شما دفتر کار شما هستند. همچنین با توجه به مستقل بودن نرم افزار نسبت به نصب و راه‌اندازی بر روی دستگاه کاربران، هزینه‌های نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی کاهش می‌یابد.

پایدار بدون مرز

با استفاده از سیستم جامع پایدار، نیازی به نصب نرم افزار ندارید. با هر دستگاهی که یک مرورگر وب داشته باشد، می‌توانید وارد سیستم شوید و به کارتان برسید. لپ تاپ و تبلت و حتی گوشی موبایل شما دفتر کار شما هستند.

نرم افزار اتوماسیون مالی مبتنی بر وب پایدار با استفاده از به‌روزترین ابزار برنامه‌نویسی طراحی و پیاده‌سازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسیASP .Net و  Angular   جهت تولید و از بانک اطلاعاتی SQL Server 2019 Enterprise جهت پردازش و نگهداری اطلاعات پیاده‌سازی شده است. رعایت اصول امنیتی در هر کاری جزو مقدمات و اقدامات اولیه کار می‌باشد. زمانی که بحث اطلاعات مطرح می‌شود، اهمیت امنیت صد چندان می‌گردد.

پایدار امنیت را برای شما به ارمغان می‌آورد. بهره‌گیری از بستر امن SSL و همچنین قابلیت استفاده از Token و رمز سازهای OTP و امکان ارسال پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار را در امر شناسایی کاربران به یک سیستم امن تبدیل می‌کند. به علاوه طراحی لایه‌ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن برای انتقال اطلاعات فراهم می‌نماید. همچنین امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه‌سازی اطلاعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیستم‌های هر سازمان از قابلیت‌های ویژه نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار می‌باشد

امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی بهره‌گیری از بستر امن SSL و همچنین قابلیت استفاده از TOKEN و رمزسازهای OTP و امکان ارسال پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که سیستم پایدار را در امر شناسایی کاربران به یک سیستم امن تبدیل می‏کند. به علاوه طراحی لایه‌ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن برای انتقال اطلاعات را فراهم می‌نماید.

امنیت داخلی: اصول کنترل داخلی بر پایه سیستم‌های فرایند محور پایدار این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا علاوه بر فرآیندهای پایه‌ای که از قبل طراحی شده است، فرآیندهای جدید را بر اساس ساختار مجموعه خود و اصول کنترل داخلی سازمان طراحی نموده، فعالیت‌های تکراری و موازی را حذف و از گردش صحیح کار در سازمان خود و استفاده از ابزارهای تایید و کنترل فرآیندها اطمینان حاصل نمایید و در نهایت، با حداکثر بهره‌وری به هدایت مجموعه خود بپردازید

با وجود زیر سیستم‌های فرم ساز (Form Generator) و گردش کار (Work Flow) نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار علاوه بر فرآیندهای از پیش تعریف شده قابلیت انعطاف‌پذیری و بومی‌سازی شدن و مکانیزه کردن فرم‌ها و گردش کار فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف را دارا می‌باشد. با استفاده از ابزار پیشرفته فرم ساز و گردش کار فرم‌ها و فرآیندها در سیستم ایجاد شده و به صورت اتوماتیک بین کاربران گردش داده می‌شود که این امر باعث حذف فرآیندهای تکراری و بدون ارزش شده و مدیران می‌توانند با فراغت خاطر نسبت به اتخاذ تصمیمات کلان و کنترل و پیگیری فرآیندهای سازمان اقدام نمایند.

محتوای آکارئون

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ از طرف ادمین سیستم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پوشا اﻋﻤﺎل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امکانات نرم افزار

سبد خرید