نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی
مخصوص صنعت بتن

مخصوص صنایع بتن

slider-beton

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی مخصوص بتن

نرم افزار تخصصی قرار داد، مديريت توليد و بارنامه ها، مديريت پمپ و ميکسرها، فروش و کنترل انبار صنعت بتن  پياده سازی شده و به جامعه محترم اصناف صنعت ساختمان و توليد بتن ايران عرضه شده . لازم به ذکر است نرم افزار فوق به دليل تحت وب بودن و با تکنولوژی روز در زمینه برنامه نویسی طراحی و تولید شده است.

نرم افزار فوق شامل سیستم های حسابداری مالی – خرید و تدارکات – فروش و بازرگانی – خزانه داری و چک و بانک – حقوق و دستمزد – اموال و دارائیهای ثابت – فروش و تولید بت

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی مخصوص بتن مناسب کدام کسب و کارها می باشد

i-beton

تولید و فروش بتن

circle-beton

ویژگی های نرم افزار

__ طراحی و پیاده سازی با به روزترین ابزار برنامه نویسی

__ برنامه نویسی با زبان NET.

__ نگهداری و پردازش اطلاعات به وسیله بانک اطلاعاتی SQL Server R2008 R2

__ طراحی لایه ای

__ قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی

__ ذخیره اطلاعات به صورت Hash

__ امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه سازی اطلاعات کاربری و رمز ورود کاربران

 

امکانات نرم افزار

امکان ثبت انواع سیمان

امکان برنامه ریزی انواع مصرف

امکان ثبت فرمول های ساخت انواع مقاومت بتن

امکان ثبت و مشاهده ی BOM ها (فرمول های ساخت ) متفاوت

امکان ثبت و مشاهده ی اضافات و کسورات بارنامه

امکان تنظیم و مشاهده ی قرار داد فروش

امکان تنظیم و مشاهده ی برنامه روزانه تولید

امکان چاپ بارنامه

امکان چاپ بارنامه به تفکیک قرارداد

امکان صدور فاکتور فروش

امکان صدور فاکتور فروش از بارنامه های ارسالی

امکان صدور فاکتور فروش تجمیعی با بارنامه های یک قرار داد یا همه بارنامه ها

امکان مشاهده ی موجودی روزانه فروش

امکان ثبت موجودی روزانه فروش و ایجاد محدودیت فروش روی یک کالا

امکان نمایش متمایز(با رنگ متفاوت) بارنامه هایی که دارای فاکتور فروش می باشند

امکان نمایش متمایز(با رنگ متفاوت) بارنامه های تحویل داده شده یک قرار داد وبارنامه هایی که تبدیل به فاکتور نشده اند

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ از اﻧﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺒﺎر دﯾﮕﺮ

– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل دار، ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل دار و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ 

– اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻓﺮم ﻫﺎی اﻧﺒﺎر 

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ 

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی روزاﻧﻪ ﻓﺮوش 

– اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﮐﺴﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر، ﺻﺪور ﻓﺮم اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﺻﺪور ﺧﻮدﮐﺎر رﺳﯿﺪ ﻫﺎ و ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ 

– اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ی MOB ﻫﺎ (ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ) ﻣﺘﻔﺎوت

0
زنبیل خرید