pinar titr - نرم افزار تحت وب مدیریت پخش پینار
نرم افزار یکپارچه مدیریت توزیع و پخش، پخش مویرگی، پخش گرم و سرد
slider pinar 1 - نرم افزار تحت وب مدیریت پخش پینار

نرم افزار مدیریت پخش پینار

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﻨﺎر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺴﻮﯾﻪ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوش و ﭘﺨﺶ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﺰﯾﺖ، ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و وﺻﻮل، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدی و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش، ﮐﻢ ﻓﺮوش، ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و …، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و … اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

نرم افزار مدیریت پخش پینار مناسب کدام کسب و کارها می باشد

i-distribution

توزیع و پخش

circle pinar od9kexfpyqg9eht82gk4xlrpsjc1ejv3mj3p3jy2k2 - نرم افزار تحت وب مدیریت پخش پینار

ویژگی های نرم افزار

ﺗﺤﺖ وب ﺑﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻌﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ios ، ﺗﺒﻠﺖ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و (… ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ (وﯾﻨﺪوز، ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، ﻣﮏ، اﻧﺪروﯾﺪ، PC اﺑﺰاری ) و … ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی CD ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺼﺐ،راه اﻧﺪازی، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺎص، ﺗﻨﻄﯿﻤﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ IT ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ورژن ﻫﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نرم افزار اتوماسیون مالی مبتنی بر وب پایدار با استفاده از به‌روزترین ابزار برنامه‌نویسی طراحی و پیاده‌سازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسیASP .Net و  Angular   جهت تولید و از بانک اطلاعاتی SQL Server 2019 Enterprise جهت پردازش و نگهداری اطلاعات پیاده‌سازی شده است. رعایت اصول امنیتی در هر کاری جزو مقدمات و اقدامات اولیه کار می‌باشد. زمانی که بحث اطلاعات مطرح می‌شود، اهمیت امنیت صد چندان می‌گردد.

پایدار امنیت را برای شما به ارمغان می‌آورد. بهره‌گیری از بستر امن SSL و همچنین قابلیت استفاده از Token و رمز سازهای OTP و امکان ارسال پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار را در امر شناسایی کاربران به یک سیستم امن تبدیل می‌کند. به علاوه طراحی لایه‌ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن برای انتقال اطلاعات فراهم می‌نماید. همچنین امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه‌سازی اطلاعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیستم‌های هر سازمان از قابلیت‌های ویژه نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار می‌باشد.

امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی بهره‌گیری از بستر امن SSL و همچنین قابلیت استفاده از TOKEN و رمزسازهای OTP و امکان ارسال پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که سیستم پایدار را در امر شناسایی کاربران به یک سیستم امن تبدیل می‏کند. به علاوه طراحی لایه‌ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن برای انتقال اطلاعات را فراهم می‌نماید.

امنیت داخلی: اصول کنترل داخلی بر پایه سیستم‌های فرایند محور پایدار این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا علاوه بر فرآیندهای پایه‌ای که از قبل طراحی شده است، فرآیندهای جدید را بر اساس ساختار مجموعه خود و اصول کنترل داخلی سازمان طراحی نموده، فعالیت‌های تکراری و موازی را حذف و از گردش صحیح کار در سازمان خود و استفاده از ابزارهای تایید و کنترل فرآیندها اطمینان حاصل نمایید و در نهایت، با حداکثر بهره‌وری به هدایت مجموعه خود بپردازید.

در نرم افزار پینار برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری جهت کار آمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه با یکپارچگی با تکنولوژی SSO کاربران پس از ورود، متناسب با مجوزهای اختصاص داده فعالیت خواهند نمود. در واقع، کاربران با یک نام کاربری و کلمه عبور به کلیه نرم افزارهای خود دسترسی خواهند داشت.

محتوای آکارئون

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ای و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎ، ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ و ﺣﺠﻢ ﻢﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ و … ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ از طرف ادمین سیستم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب ﭘﯿﻨﺎراﻋﻤﺎل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امکانات نرم افزار

سبد خرید
question