درخواست نمایندگی

|

|

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

کنترل آسان مالی و فروش با نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

بهترین نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

چرا نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا؟

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺪارﮐﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺧﺰاﻧﻪ داری، اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و مدیریت مالی و حسابداری رستوران ها را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

نرم افزار حسابداری رستوران تحت وب پذیرا، که از محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا می‌باشد، یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری رستوران محسوب می‌شود.

نرم افزار حسابداری پذیرا با امکانات ویژه ای که در اختیار صاحبان رستوران ها می گذارد به راحتی می‌توانند تمامی امور مالی رستوران یا فست فود را مدیریت کنند. با توجه به اینکه استفاده از نرم افزارهای مالی کمک شایانی به ارتقای حسابداری مشاغل مختلف انجام می‌دهد از این رو علاوه بر نرم افزارهای حسابداری. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پایا افزار در کنار آن میتواند به شما در بهبود کسب و کار و افزایش فروش کمک کند.

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا مناسب کدام کسب و کارها می باشد؟

رستوران ها و رستوران های زنجیره ای
مطبخ ها
فست فود ها و فست فودهای زنجیره ای
کافی شاپ ها
کترینگ ها
فودکورت ها

ویژگی های نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

با استفاده از نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا، به سادگی سود خود را افزایش دهید و عملکرد کسب و کار را بهبود بخشید.

آنلاین-و-آفلاین

آنلاین و آفلاین

صدور فاکتور فروش بدون اینترنت

قابلیت-سفارش-گیری-گارسون

قابلیت سفارش گیری گارسون

امکان ارسال آنی سفارش مشتری به آشپزخانه

پشتیبانی طلایی

پشتیبانی با کارشناسان مجرب ما به صورت 24 ساعته در هفته روز هفته

مدیریت گزارشات فروش

ارائه گزارش با تفکیک کارتخوان، مناطق، تخفیف، مالیات، ابطال

منو-با-تصویر-محصول

منو با تصویر محصول

امکان مشاهده منو به همراه عکس

اعمال-سطح-دسترسی

اعمال سطح دسترسی

دسترسی محدود و نامحدود برای صندقداران

مدیریت-پیک-موتوری

مدیریت پیک موتوری

ارائه گزارش دقیق از کارکرد پیک‌ها (سفارش، مبالغ و مقدار درصد پیک)

اتصال-به-اسنپ

اتصال به اسنپ

امکان ثبت سفارش از طریق نرم افزار اسنپ

ﺳﻬﻮﻟﺖ-ﻧﺼﺐ-و-راه-اﻧﺪازی

سهولت نصب و راه اندازی

با یک مرورگر وب وارد سیستم شوید

امکانات نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

امکانات-ویژه

- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ

- اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻌﺒﻪ و ﺻﻨﺪوق

- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

- ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی رﺳﺘﻮراﻧﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی POS و ...

- اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ

- اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان

- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺘﯽ آن ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣوﺒﺎﯾﻞ

- اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻌﺒﻪ و ﺻﻨﺪوق

- اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ

- اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ رﺳﺘﻮران

- ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ VOIP

- و...

سایر-راهکرهای-رستورانی
 • - ﻣﻮﺟﻮدی روزاﻧﻪ ی ﻓﺮوش

  - ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰﻫﺎ

  - ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری، دﻟﯿﻮری، ﺳﺎﻟﻦ

  - ﺛﺒﺖ آﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ، ﺷﻌﺒﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

  - در نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا امکان ﺳﻔﺎرﺷﺎت رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰ، ﭘﯿﮏ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮ فراهم شده

  - اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻨﻮ، ﻣﯿﺰ، ﺳﺎﻟﻦ و ﭘﯿﮏ

  -ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻮ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻮ در ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ

  - ﺳﻔﺎش ﮔﯿﺮ ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻼﯾﻦ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻔﺎرش - و ...

باشگاه-مشتریان
 • - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس، ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﮐﺎرت ﻫﻮاداری، ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ...

  -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ، ﺣﺠﻤﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ

  - اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ...

  - ﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺧﺎص و ...

  -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ 

  - ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت رﺳﯿﺪ 

  - ﭘﻨﻞ sms ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

  - ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام - و ...

سوالات متداول

آیا این نرم افزارها امکانات گزارش‌گیری دقیقی دارند؟

بله، نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا امکانات گزارش‌گیری جامعی را ارائه می‌دهند که به مدیران کمک می‌کند تا به صورت دقیق‌تر مالیات و سایر موارد مالی را مدیریت کنند.

آیا این نرم افزارها قابلیت اتصال به سایر سیستم‌ها را دارند؟

بله، نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا قابلیت اتصال به سایر سیستم‌ها را دارند که امکان انتقال داده‌ها و اطلاعات به صورت سریع و موثر را فراهم می‌کند.

آیا این نرم افزارها قابلیت پشتیبانی آفلاین را دارند؟

بله، نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا قابلیت استفاده آفلاین را نیز دارند که این امکان را به مدیران می‌دهد تا در صورت قطع ارتباط اینترنتی، به صورت محلی از نرم افزار استفاده کنند.

آیا نیاز به دانش تخصصی برای استفاده از این نرم افزارها داریم؟

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا دارای رابط کاربری ساده و قابل استفاده‌ای می‌باشد که نیاز به دانش تخصصی خاصی برای استفاده از آن‌ وجود ندارد. با انجام آموزش‌های کوتاه، می‌توانید به راحتی از این نرم افزار استفاده کنید.

چگونگی خرید و نصب نرم افزار؟

برای خرید و نصب نرم افزار حسابداری پوشاک، می‌توانید با پشتیبانی شرکت نرم افزار مالی و حسابداری پایا تماس گرفته و با داشتن مشاوره رایگان اقدام به خرید این نرم افزار نمایید.

آیا این نرم افزار قابلیت اتصال به درگاه‌های پرداخت آنلاین دارد؟

بله، این نرم افزار امکان اتصال به درگاه‌های پرداخت آنلاین و درگاه‌های پرداخت مختلف است.

با پایا، به قله فکر کن

حل تمام مشکلات مالی و حسابداری تان را به پایا بسپارید.

برای درخواست دمو و کسب اطلاع دقیق تر از ویژگی های نرم‌افزار  می توانید این فرم را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.