گروه نرم افزاری پایا
نرم افزار مدیریت فرایندها (BPMS)

نرم افزار مدیریت فرایندها (BPMS)

مدل‌سازی، طراحی، اجرا، نظارت و بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار بااستفاده از زیرساخت نرم افزاری مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) انجام می شود.

این نرم‌افزارها به صورت جامع و یکپارچه به سازمان‌ها امکاناتی می دهند که فرآیندهای مختلف کسب و کار خود را به صورت بهینه و انعطاف‌پذیر مدیریت کنند.

نرم افزار مدیریت فرایندها (BPMS) یکی از راهکارهای نرم افزار اتوماسیون اداری پندار می‌باشد.

BPMS مخفف Business Process Management System به معنی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. یک زیرساخت نرم افزاری است که برای مدل‌سازی، طراحی، اجرا، نظارت و بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار استفاده می‌شود. BPMS به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایندهای خود را بهبود بخشند و بهره‌وری و کارایی خود را افزایش دهند.

BPMS برای سازمان‌هایی که می‌خواهند فرایندهای خود را بهبود بخشند و بهره‌وری و کارایی خود را افزایش دهند، یک ابزار ارزشمند است. برخی از نمونه‌های استفاده از BPMS در سازمان‌ها عبارتند از:

نرم افزار مدیریت فرایندها (BPMS)
 • مدیریت فروش و بازاریابی: BPMS می‌تواند برای مدیریت فرایندهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری استفاده شود. این کار می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت فرایندها و بهبود رضایت مشتری شود.
 • مدیریت زنجیره تأمین: BPMS می‌تواند برای مدیریت فرایندهای خرید، تولید، توزیع و حمل و نقل استفاده شود. این کار می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود زمان پاسخگویی شود.
 • مدیریت مالی: BPMS می‌تواند برای مدیریت فرایندهای حسابداری، حسابرسی و کنترل بودجه استفاده شود. این کار می‌تواند باعث افزایش دقت و یکپارچگی داده‌های مالی شود.
 • مدیریت منابع انسانی: BPMS می‌تواند برای مدیریت فرایندهای استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و مدیریت حقوق و دستمزد استفاده شود. این کار می‌تواند باعث بهبود کارایی فرایندهای منابع انسانی شود.
 • افزایش بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌ها
 • بهبود کیفیت
 • طراحی فرایندها
 • مدل‌سازی فرایندها  
 • اجرای فرایندها 
 • نظارت بر فرایندها 
 • بهینه‌سازی فرایندها

فرایند کسب و کار

یک مجموعه از فعالیت‌ها که برای دستیابی به یک هدف خاص انجام می‌شود.

مدل فرایند کسب و کار

یک نمایش گرافیکی یا متنی از یک فرایند کسب و کار

تحلیل فرایند کسب و کار

فرآیند شناسایی، توصیف و تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار.

هوشمندسازی فرایند کسب و کار

بهره مندی از آخرین تکنولوژی برای گردش خودکار فرایندها

طراحی فرایند کسب و کار

استفاده از استانداردهای جهانی در مدل سازی فرایندهای کسب و کار