گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مدیریت و حسابداری پوشاک پوشا

راهکار نرم افزار مدیریت و حسابداری پوشاک برای بهبود عملکرد مالی

 • پوشاک
 • کیف و کفش
 • چرم
 • عمده فروشی
نرم افزار حسابداری پوشاک

اتصال به صندوق فروشگاهی

تعریف ویژگی های نامحدود برای محصولات

اتصال مستقیم به فروشگاه اینترنتی

امکان متصل شدن به تجهیزات فروشگاهی

گزارشات هوشمند

مدیریت موجودی کالا

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری پوشاک پوشا ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ و بهترین راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک، ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭼـﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن، اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﺎر و ﺷﻌﺐ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻻ (ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺰ) ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

نرم افزار حسابداری پوشاک یک ابزار بسیار حیاتی برای صاحبان کسب و کار فروشگاه‌های پوشاک است. این نرم‌افزارها با ارائه امکانات و ویژگی‌های گوناگون، به بهبود عملکرد مالی و مدیریتی این فروشگاه‌ها کمک می‌کنند.

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری پوشاک پوشا یکی از محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا می‌ باشد. نرم افزار حسابداری فروشگاهی و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب پوشا، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زیر؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎلی، ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺪارﻛﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، خزانه داری، اﻣﻮال و دارایی ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑـﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه و ﻏﯿـﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻜﭙﺎرﭼﻪ و در ﻗـﺎﻟﺐ یک ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ وب، دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪی‌ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

فروشگاه های زنجیره ای پوشاک

فروشگاه های زنجیره ای کیف

فروشگاه های زنجیره ای کفش

فروشگاه های زنجیره ای چرم

فروشگاه های عمده فروشی

فروشگاه های تولیدی

یکی از جذابیت های نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا این است که شما می‌توانید برای هر نوع کسب و کار در زمینه پوشاک از نرم افزار حسابداری پوشا استفاده کنید.

مدیریت ویژگی کالا

مدیریت صندوق های فروشگاه

اﻣﮑﺎن-اﻋﻤﺎل-ﺳﻄﺢ-دﺳﺘﺮﺳﯽ-ﻫﺎی-ﻣﻨﻌﻄﻒ

باشگاه مشتریان پیشرفته

یکپارچه-با-تکنولوژی

متصل به درگاه های فروش اینترنتی

ارتباط با نرم افزارهای جانبی

مدیریت شعبه ها


امکانات-ویژه

– ﺗﺤﺖ وب و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 

– اﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ، ﭼﺮم وﭘﻮﺷﺎک، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی POS ، ﺑﺎرﮐﺪﺧﻮان و … 

– دارای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن – اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ

– دارای ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی 

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ 

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ (ﺑﺮﻧﺪ، ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ، ﺳﺎﯾﺰ و …) در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان 

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣوﺒﺎﯾﻞ

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺣﻀﻮری راﯾﮕﺎن 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 

– اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﮔﺰارش از زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش، اﻧﺒﺎر، ﺧﺰاﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و … 

– اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 

– اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺰارش ﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

انبارداری و حسابداری

– ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺴﺮی

– ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﺣﻮاﻟﻪ اﻧﺒﺎر

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﻓﺮم ﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺒﺎر

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدی واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ 

– اﺳﺘﻔﺎده از PDA در اﻧﺒﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﺖ

– اﻧﺒﺎر روزاﻧﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ روش ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ﻣﻐﺎﯾﺮت و روش ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و …

– ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و …. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و … 

 • ایجاد انواع کارهای روزانه برای پرسنل
 • ایجاد کارهای مرتبط با مشتریان یا مرتبط با سازمان
 • تخصیص انواع فرم‌های تولید شده در نرم افزار به کارها جهت استفاده در ایجاد کار
 • برنامه‌ریزی و ایجاد کارهای مربوط به پرسنل به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و …
 • تعیین مهلت انجام کار
 • ارسال پیام یادآوری جهت سررسید کارها به پرسنل از طریق پیامک، ایمیل و یادآوری داخل نرم افزار
 • ارسال هشدار اتوماتیک در صورت عدم شروع کار و ارجاع اتوماتیک
 • کارهای روز: فهرست کارهای کارمندان برای امروز کاری
 • پیگیری‌ها: فهرستی از کارهایی که به دیگر اعضای گروه وابسته است
 • کارهای عقب افتاده: فهرستی از کارهایی که تاریخ سر رسید آن‌ها گذشته ولی هنوز به اتمام نرسیده
 • کارهای آینده: فهرستی از کارهای آینده کارکنان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

با گسترش فروشگاه‌های آنلاین و تجارت الکترونیک، نیاز به نرم‌افزارهای حسابداری مناسب برای پوشاک بیشتر احساس می‌شود. نرم‌افزار حسابداری پوشاک پوشا یکی از بهترین گزینه‌ها برای مدیریت مالی فروشگاه‌های پوشاک است. با این نرم‌افزار آشنا شوید و برای کسب و کار خود از آن بهره‌مند شوید.

مدیریت مالی دقیق

یکی از اصول اساسی استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، مدیریت دقیق مالیات و درآمدهای کسب‌وکار است. با استفاده از این نرم افزار، می‌توانید همه‌ی تراکنش‌ها را به دقت ثبت کرده و مالیات‌ها و هزینه‌های مختلف را به طور دقیق محاسبه کنید.

– یکی از چالش های بزرگ در صنعت پوشاک، مدیریت موجودی های محصولات است. با استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، می توانید موجودی ها را به دقت پیگیری کرده و به روز نگه دارید.

– امکان مانیتورینگ و کنترل موجودی کالاها و حصولات

با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، می‌توانید گزارشات تحلیلی ارزشمندی ایجاد کنید. این گزارشات به شما کمک می‌کنند تا عملکرد کسب‌وکار خود را بهبود بخشید و تصمیمات بهتری برای آینده بگیرید.

امنیت اطلاعات

یکی از مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، امنیت اطلاعات است. این نرم افزار اطلاعات شما را در مقابل هرگونه نفوذ و خطر امنیتی محافظت می‌کند.

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا به شما امکان انعطاف‌پذیری بالایی را در مدیریت مالی و حسابداری کسب‌وکارتان می‌دهد. با قابلیت سفارشی‌سازی و گزارش‌دهی قدرتمند، می‌توانید به بهترین شکل ممکن از این نرم افزار استفاده کنید.

پشتیبانی فنی

یکی از عوامل مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری، پشتیبانی فنی مناسب است. نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا با ارائه پشتیبانی حرفه‌ای و مستمر، به کاربران خود اطمینان می‌دهد که همیشه در کنارشان است.

رابط کاربری آسان

– استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا بسیار آسان است و نیازی به دانش فنی خاصی ندارد. حتی کاربران مبتدی نیز می‌توانند به راحتی با آن کار کنند.

– رابط کاربری ساده و کاربرپسند این نرم‌افزار باعث می‌شود که حتی کاربران تازه وارد نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

به روز رسانی منظم

بروزرسانی‌های منظم نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، اطمینان می‌دهد که شما همیشه از آخرین و بهترین ویژگی‌ها و امکانات آن بهره‌مند باشید.

انطباق با قوانین

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا به‌طور کامل با قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری مطابقت دارد و به شما کمک می‌کند تا از همه‌ی مقررات پیروی کنید.

با استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، می‌توانید به‌روزترین و بهینه‌ترین روش‌ها برای مدیریت هزینه‌های کسب‌وکار خود را پیاده‌سازی کنید. این به شما کمک می‌کند تا بهبود بیشتری در عملکرد مالی کسب‌وکارتان داشته باشید.