گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مدیریت و حسابداری رستوران پذیرا

کنترل آسان مالی و فروش با نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

 • فست فود
 • کافی شاپ
 • مجموعه های متوسط و بزرگ زنجیره ای
بهترین نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺪارﮐﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺧﺰاﻧﻪ داری، اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و مدیریت مالی و حسابداری رستوران ها را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

نرم افزار حسابداری رستوران تحت وب پذیرا، که از محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا می‌باشد، یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری رستوران محسوب می‌شود.

نرم افزار حسابداری پذیرا با امکانات ویژه ای که در اختیار صاحبان رستوران ها می گذارد به راحتی می‌توانند تمامی امور مالی رستوران یا فست فود را مدیریت کنند. با توجه به اینکه استفاده از نرم افزارهای مالی کمک شایانی به ارتقای حسابداری مشاغل مختلف انجام می‌دهد از این رو علاوه بر نرم افزارهای حسابداری. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پایا افزار در کنار آن میتواند به شما در بهبود کسب و کار و افزایش فروش کمک کند.

رستوران ها و رستوران های زنجیره ای

مطبخ ها

فست فود ها و فست فودهای زنجیره ای

کافی شاپ ها

کترینگ ها

فودکورت ها

با استفاده از نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا، به سادگی سود خود را افزایش دهید و عملکرد کسب و کار را بهبود بخشید.

آنلاین و آفلاین

صدور فاکتور فروش بدون اینترنت

قابلیت سفارش گیری گارسون

امکان ارسال آنی سفارش مشتری به آشپزخانه

پشتیبانی-طلایی

پشتیبانی طلایی

پشتیبانی با کارشناسان مجرب ما به صورت ۲۴ ساعته در هفته روز هفته

مدیریت گزارشات فروش

ارائه گزارش با تفکیک کارتخوان، مناطق، تخفیف، مالیات، ابطال

منو-با-تصویر-محصول

منو با تصویر محصول

امکان مشاهده منو به همراه عکس

اعمال-سطح-دسترسی

اعمال سطح دسترسی

دسترسی محدود و نامحدود برای صندقداران

مدیریت-پیک-موتوری

مدیریت پیک موتوری

ارائه گزارش دقیق از کارکرد پیک‌ها (سفارش، مبالغ و مقدار درصد پیک)

اتصال به اسنپ

امکان ثبت سفارش از طریق نرم افزار اسنپ

ﺳﻬﻮﻟﺖ-ﻧﺼﺐ-و-راه-اﻧﺪازی

سهولت نصب و راه اندازی

با یک مرورگر وب وارد سیستم شوید

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ

– اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻌﺒﻪ و ﺻﻨﺪوق

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

– ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی رﺳﺘﻮراﻧﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی POS و …

– اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺘﯽ آن ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣوﺒﺎﯾﻞ

– اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻌﺒﻪ و ﺻﻨﺪوق

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ

– اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ رﺳﺘﻮران

– ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ VOIP

– و…

سایر-راهکرهای-رستورانی

– موجودی روزانه ی فروش

– ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰﻫﺎ

– ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری، دﻟﯿﻮری، ﺳﺎﻟﻦ

– ﺛﺒﺖ آﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ، ﺷﻌﺒﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

– در نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا امکان ﺳﻔﺎرﺷﺎت رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰ، ﭘﯿﮏ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮ فراهم شده

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻨﻮ، ﻣﯿﺰ، ﺳﺎﻟﻦ و ﭘﯿﮏ

-ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻮ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻮ در ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ

– ﺳﻔﺎش ﮔﯿﺮ ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻼﯾﻦ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻔﺎرش

– و …

باشگاه-مشتریان

-شناسایی مشتری به طرق مختلف شماره تماس، کدشناسایی، کدملی، شماره عضویت، کارت هواداری، کارت الکترونیک و …

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ، ﺣﺠﻤﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ

– اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و …

– ﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺧﺎص و …

-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ 

– ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت رﺳﯿﺪ 

– ﭘﻨﻞ sms ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

– ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام – و …

 • – ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس، ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﮐﺎرت ﻫﻮاداری، ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و …
 • -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ، ﺣﺠﻤﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ
 • – اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و …
 • – ﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺧﺎص و …
 • -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ 
 • – ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت رﺳﯿﺪ 
 • – ﭘﻨﻞ sms ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
 • – ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام و …
 • – ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس، ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﮐﺎرت ﻫﻮاداری، ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و …
 • -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ، ﺣﺠﻤﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ
 • – اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و …
 • – ﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺧﺎص و …
 • -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ 
 • – ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت رﺳﯿﺪ 
 • – ﭘﻨﻞ sms ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
 • – ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام و …