نرم افزار یکپارچه تحت وب
کیف و کفش ، چرم و پوشاک پوشا

مخصوص فروشگاه های زنجیره ای -عمده فروشی، خرده فروشی-تولیدی و بانکداری تولید و پخش

slider-poosha_1

نرم افزار پوشا

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک، ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭼـﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن، اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﺎر و ﺷﻌﺐ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻻ (ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺰ) ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 ﻧـﺮم اﻓـﺰار حسابداری فروشگاه پوشاک پوشا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﻧﺮم اﻓـﺰار ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎلی، ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺪارﻛﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، خزانه داری، اﻣﻮال و دارایی ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻌﯿﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑـﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه و ﻏﯿـﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻜﭙﺎرﭼﻪ و در ﻗـﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ وب، دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

نرم افزار یکپارچه تحت وب پوشا مناسب کدام کسب و کارها می باشد

i-big-shop

فروشگاه های بزرگ

circle-pendar
i-chain-stores

فروشگاه های زنجیره ای

circle-pendar
i-Product

تولیدی

circle-pendar

ویژگی های نرم افزار

ﺗﺤﺖ وب ﺑﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار پوشا ﺷﻤﺎ را از ﺑﻌﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ios ، ﺗﺒﻠﺖ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و (… ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ (وﯾﻨﺪوز، ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، ﻣﮏ، اﻧﺪروﯾﺪ، PC اﺑﺰاری ) و … ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی CD ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﻨﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺼﺐ،راه اﻧﺪازی، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺎص، ﺗﻨﻄﯿﻤﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ IT ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. 

ﻧﺮم اﻓﺰار پوشا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ورژن ﻫﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

نرم افزار پوشا با استفاده از به روز ترین ابزار برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی NET. جهت تولید و از بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 R2 جهت پردازش و نگهداری اطاعات پیاده سازی شده است.

علاوه بر این طراحی لایه ای و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطلاعاتی، محیطی امن را برای انتقال اطلاعات فراهم می نماید. تمامی اطلاعات نیز در بانک اطلاعاتی به صورت Hash شده ذخیره می گردد. همچنین امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه سازی اطلاعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیستم های هر سازمان از قابلیت های ویژه نرم افزار پینار می باشد.

در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پوشا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﻠﯿﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ دارای اﻣﻨﯿﺖ بیرونی و داخلی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است.

در نرم افزار پوشا برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری جهت کار آمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه با یکپارچگی با تکنولوژی SSO کاربران پس از ورود، متناسب با مجوزهای اختصاص داده فعالیت خواهند نمود. در واقع، کاربران با یک نام کاربری و کلمه عبور به کلیه نرم افزارهای خود دسترسی خواهند داشت. 

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پوشا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف پذیری و بومی سازی و مکانیزه کردن فرمﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻧﯿﺰ، دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان می توانند با فراغتﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن و ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ای و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎ، ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ و ﺣﺠﻢ ﻢﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ و … ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘمهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در پوشا وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن )ﻓﺎرﺳﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

نرم افزار تحت وب پوشا به راحتی و از طریق وب سرویس هایی که در اختیار قرار می دهد، می تواند به سایر سیستم های موجود از جمله سایت های فروشگاهی، CRM، اتوماسیون اداری، پورتال مشتریان، سرویس های پیامک، درگاه های بانکی، نرم افزارهای ERP، MIS و … از سایر سرویس دهنده ها نیز متصل شده و به صورت یکپارچه با آن ها عمل نماید. 

یکی از ویژگی های نرم افزار تحت وب پوشا قابلیت اتصال به کلیه سخت افزارها از جمله دستگاه های چاپگر، اسکنر، کارتخوان، RFID، PDA، صندوق های فروش و … بدون محدودیت برند آن ها می باشد.

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ از طرف ادمین سیستم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پوشا اﻋﻤﺎل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امکانات نرم افزار

– ﺗﺤﺖ وب و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 

– اﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ، ﭼﺮم وﭘﻮﺷﺎک، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی SOP ، ﺑﺎرﮐﺪﺧﻮان و … 

– دارای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن – اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ

– دارای ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی 

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ 

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ (ﺑﺮﻧﺪ، ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ، ﺳﺎﯾﺰ و …)در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان 

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣوﺒﺎﯾﻞ

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺣﻀﻮری راﯾﮕﺎن 

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 

– اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﮔﺰارش از زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش، اﻧﺒﺎر، ﺧﺰاﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و … 

– اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 

– اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺰارش ﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 

– و…

– ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺴﺮی

– ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﺣﻮاﻟﻪ اﻧﺒﺎر

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﻓﺮم ﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺒﺎر

-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدی واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ 

– اﺳﺘﻔﺎده از PDA در اﻧﺒﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﺖ

– اﻧﺒﺎر روزاﻧﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ روش ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ﻣﻐﺎﯾﺮت و روش ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و …

-ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و …. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و … 

– و …

مقالات

نرم افزار CRM
نرم افزار CRM ابزاریست که در کسب و کارها برای مدیریت قسمت های مختلف بکار میرود. این نرم افزاز توانایی یکپارچه ...
0
زنبیل خرید