درخواست نمایندگی

|

|

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

نرم افزار یکپارچه مدیریت توزیع و پخش کالا

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

چرا نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار؟

بازاریابی و حمل و نقل، از جمله عوامل بسیار حیاتی برای هر سازمان به شمار می‌آیند. در این راستا، گروه نرم‌ افزاری پایا در تلاش است تا نرم‌افزارهایی را طراحی کند که نیازهای بازاریابان و رانندگان را در بر می‌گیرند و همچنین نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد و کارایی این دو گروه از کارکنان دارند.

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺴﻮﯾﻪ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوش و ﭘﺨﺶ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﺰﯾﺖ، ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و وﺻﻮل، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدی و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش، ﮐﻢ ﻓﺮوش، ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و … اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی تحت وب پینار، که از محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا می‌باشد، یکی از بهترین نرم افزار حسابداری پخش مویرگی محسوب می‌شود.

نرم افزار مدیریت توزیع و پخش کالا پینار جزو اولین و بهترین نرم افزار حسابداری در زمینه نرم افزار پخش مویرگی و چه در زمینه کالاهای سرد و کالاهای گرم می‌باشد. با توجه به اینکه هر فروشگاهی نیاز به یک نرم افزار فروشگاهی دارد تا مدیریت پخش و توزیع کالا را از مبدا تحت کنترل داشته باشد پس بنابراین استفاده از این نرم افزار برای هر کسب و کاری جزو موارد مهم تلقی می‌شود.

نرم افزار حسابداری تحت وب مدیریت پخش پینار مناسب کدام کسب و کارها می باشد؟

در دنیای پر رقابت امروزی، استفاده از ابزارهای مناسب برای مدیریت مالی و فروش امری ضروری است. نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار به دلیل قابلیت‌ها و امکاناتی که ارائه می‌دهد، به عنوان یکی از بهترین ابزارهای موجود برای کسب و کارهای پخش مویرگی محسوب می‌شود.

پخش مویرگی
پخش گرم
پخش سرد
پخش مواد غذایی
رانندگان
بازاریابان

ویژگی های نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار یکی از بهترین ابزارهای موجود برای کسب و کارهای پخش است.

آنلاین-و-آفلاین

آنلاین و آفلاین

صدور فاکتور فروش بدون اینترنت

پشتیبانی-از-امضا-دیجیتال

پشتیبانی از امضاء دیجیتال

قابلیت پشتیبانی از حالت لمسی

پشتیبانی-طلایی

پشتیبانی طلایی

پشتیبانی با کارشناسان مجرب ما به صورت 24 ساعته در هفته روز هفته

موجودی-انبار-در-لحظه

نمایش موجودی انبار در لحظه

امکان نمایش برای ویزیتورها در هر لحظه

سازگاری-با-کلیه-پلت-فرم-ها

سازگاری با کلیه پلتفرم ها

قابل استفاده برای انواع کسب و کارهای فروشگاهی

پورسانت-بازایابی-و-پخش

پورسانت بازاریابی و پخش

محاسبه پورسانت، دسته بندی ویزیتورها و تعیین حق سرپرست ها

قابلیت های پیشرفته

مدیریت انبار، مدیریت فروش، مدیریت مشتریان و گزارش گیری

قابلیت ارائه لیست مشتریان

ارائه لیست مشتریان به همراه آدرس و شماره همراه

مزایای نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

گروه نرم افزاری پایا برای رفع این نیاز از سازمان ها، نرم افزار پینار را برای بازاریابان و رانندگان طراحی و سازماندهی نموده است که برای تسهیل فرآیندهای مربوط به فروش، بازاریابی، مدیریت مشتریان و حمل و نقل استفاده می‌شود. نرم افزار پینار با ارائه امکاناتی مانند مدیریت اطلاعات مشتریان، برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی به رانندگان، پیگیری سفارشات و مسیریابی بهینه، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان کمک می‌کنند.

به علاوه، نرم افزار پینار طراحی شده است تا تحلیل داده ها و گزارش دهی درباره عملکرد بازاریابان و رانندگان را انجام دهد. این گزارشات تحلیلی به مدیران کمک می کنند تا عملکرد بازاریابان و رانندگان را بررسی کرده و تصمیمات بهتری در خصوص بهبود فرآیندها و افزایش کارایی بگیرند.

امکانات نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

پخش-مویرگی

- نرم افزار مدیریت پخش پینار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش، ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ و نرم افزار پخش ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﮔﺮم و ﺳﺮد

- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻌﺐ ﻓﺮوش: اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺨﺶ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮوش، اﺳﻨﺎد و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮوش و ...

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻌﺐ

- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ردﯾﺎﺑﯽ دﻓﻌﺎت و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

- ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع درﮔﺎه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ

- درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و ... ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

- ﻃﺮاﺣﯽ و اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

- ﮐﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت

- ﮔﺰارش و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮔﯿﺮی از ﻣﺴﯿﺮ، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻤﻠﯿﺎت روزاﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ

- و ...

هدف-گذاری-فروش

-ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻐﯽ و ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش و ...

- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

- اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ در نرم افزار مدیریت پخش پینار

- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ، راﻧﻨﺪه، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﺮم و ﺳﺮد، وﯾﺰﯾﺘﻮر و ... - و ...

سفارشگیر-همراه

- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی، ﻓﺮوش و وﺻﻮل

- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮوش، ﭘﺨﺶ و اﻧﺒﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار مدیریت پخش 

- اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

- ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ

- اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ

- اراﺋﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت Wi-Fi - اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ

- ﺛﺒﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

- اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎب و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

- دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ

- اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ -

و ...

سوالات متداول

آیا نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار قابلیت اتصال به سیستم‌های دیگر را دارد؟

بله، این نرم افزار امکان اتصال به سیستم‌های مختلف را دارد و از این طریق، اطلاعات مالی و فروش شما را به صورت خودکار هماهنگ می‌کند.

آیا نیاز به آموزش ویژه‌ای برای استفاده از این نرم افزار دارم؟

خیر، نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار دارای رابط کاربری ساده و کاربرپسندی است که استفاده از آن برای همه کاربران بسیار آسان است.

آیا این نرم افزار قابلیت ارائه گزارشات تحلیلی دارد؟

بله، این نرم افزار می‌تواند گزارشات مالی و تحلیلی مختلف را ارائه کند که به شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرید و عملکرد کسب و کار خود را بهبود ببخشید.

با پایا، به قله فکر کن

حل تمام مشکلات مالی و حسابداری تان را به پایا بسپارید.

برای درخواست دمو و کسب اطلاع دقیق تر از ویژگی های نرم‌افزار  می توانید این فرم را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.