درخواست نمایندگی

|

|

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا

راهکار نرم افزار حسابداری پوشاک برای بهبود عملکرد مالی

نرم افزار حسابداری پوشاک

چرا نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا؟

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری پوشاک پوشا ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ و بهترین راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک، ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭼـﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن، اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﺎر و ﺷﻌﺐ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻻ (ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺰ) ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

نرم افزار حسابداری پوشاک یک ابزار بسیار حیاتی برای صاحبان کسب و کار فروشگاه‌های پوشاک است. این نرم‌افزارها با ارائه امکانات و ویژگی‌های گوناگون، به بهبود عملکرد مالی و مدیریتی این فروشگاه‌ها کمک می‌کنند.

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری پوشاک پوشا یکی از محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا می‌ باشد. نرم افزار حسابداری فروشگاهی و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب پوشا، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زیر؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎلی، ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺪارﻛﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، خزانه داری، اﻣﻮال و دارایی ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑـﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه و ﻏﯿـﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻜﭙﺎرﭼﻪ و در ﻗـﺎﻟﺐ یک ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ وب، دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪی‌ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا مناسب کدام کسب و کارها می باشد؟

فروشگاه های زنجیره ای پوشاک
فروشگاه های زنجیره ای کیف
فروشگاه های زنجیره ای کفش
فروشگاه های زنجیره ای چرم
فروشگاه های عمده فروشی
فروشگاه های تولیدی

ویژگی های نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا​

یک از جذابیت های نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا این است که شما می‌توانید برای هر نوع کسب و کار در زمینه پوشاک از نرم افزار حسابداری پوشا استفاده کنید.

دسترسی به اطلاعات-01

مدیریت ویژگی کالا

دسته بندی برااساس رنگ، سایز، برند، جنس پارچه و...

ﺳﻬﻮﻟﺖ-ﻧﺼﺐ-و-راه-اﻧﺪازی

مدیریت صندوق های فروشگاه

کنترل، ویرایش و ثبت همزمان فاکتورها

اﻣﮑﺎن-اﻋﻤﺎل-ﺳﻄﺢ-دﺳﺘﺮﺳﯽ-ﻫﺎی-ﻣﻨﻌﻄﻒ

باشگاه مشتریان پیشرفته

طراحی برنامه های وفادار سازی مشتریان

یکپارچه-با-تکنولوژی

متصل به درگاه های فروش اینترنتی

ارتباط مستقیم و گزارش گیری باپایانه های اسنپ، دیجی کالا و...

ارتباط با نرم افزارهای جانبی

امکان تصال با نرم افزارهای قغلی با API

ﺳﺎزﮔﺎری-ﺑﺎ-ﮐﻠﯿﻪ-ﭘﻠﺘﻔﺮم-ﻫﺎ

مدیریت شعبه ها

ارائه گزارشات به تفکیک هر شعبه

امکانات نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا​

امکانات-ویژه

- ﺗﺤﺖ وب و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 

- اﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ، ﭼﺮم وﭘﻮﺷﺎک، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی POS ، ﺑﺎرﮐﺪﺧﻮان و ... 

- دارای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن - اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ

- دارای ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی 

- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ 

- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار 

- اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ (ﺑﺮﻧﺪ، ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ، ﺳﺎﯾﺰ و ...) در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ 

- اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان 

- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣوﺒﺎﯾﻞ

- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺣﻀﻮری راﯾﮕﺎن 

- اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 

- اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﮔﺰارش از زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش، اﻧﺒﺎر، ﺧﺰاﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ... 

- اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 

- اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺰارش ﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

انبارداری و حسابداری

- ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺴﺮی

- ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﺣﻮاﻟﻪ اﻧﺒﺎر

- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﻓﺮم ﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺒﺎر

-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ

- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدی واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ 

- اﺳﺘﻔﺎده از PDA در اﻧﺒﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﺖ

- اﻧﺒﺎر روزاﻧﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ روش ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ﻣﻐﺎﯾﺮت و روش ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ...

-ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و .... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ... 

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، چگونه به بهبود کسب و کار شما برای موفقیت کمک کند؟

با گسترش فروشگاه‌های آنلاین و تجارت الکترونیک، نیاز به نرم‌افزارهای حسابداری مناسب برای پوشاک بیشتر احساس می‌شود. نرم‌افزار حسابداری پوشاک پوشا یکی از بهترین گزینه‌ها برای مدیریت مالی فروشگاه‌های پوشاک است. با این نرم‌افزار آشنا شوید و برای کسب و کار خود از آن بهره‌مند شوید.

مدیریت مالی دقیق
مدیریت مالی دقیق

یکی از اصول اساسی استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، مدیریت دقیق مالیات و درآمدهای کسب‌وکار است. با استفاده از این نرم افزار، می‌توانید همه‌ی تراکنش‌ها را به دقت ثبت کرده و مالیات‌ها و هزینه‌های مختلف را به طور دقیق محاسبه کنید.

  • یکی از چالش‌های بزرگ در صنعت پوشاک، مدیریت موجودی‌های محصولات است. با استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، می‌توانید موجودی‌ها را به دقت پیگیری کرده و به‌روز نگه دارید.
  • امکان مانیتورینگ و کنترل موجودی کالاها و محصولات

ایجاد گزارشات تحلیلی

با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، می‌توانید گزارشات تحلیلی ارزشمندی ایجاد کنید. این گزارشات به شما کمک می‌کنند تا عملکرد کسب‌وکار خود را بهبود بخشید و تصمیمات بهتری برای آینده بگیرید.

امنیت اطلاعات

یکی از مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، امنیت اطلاعات است. این نرم افزار اطلاعات شما را در مقابل هرگونه نفوذ و خطر امنیتی محافظت می‌کند.

انعطاف پذیری

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا به شما امکان انعطاف‌پذیری بالایی را در مدیریت مالی و حسابداری کسب‌وکارتان می‌دهد. با قابلیت سفارشی‌سازی و گزارش‌دهی قدرتمند، می‌توانید به بهترین شکل ممکن از این نرم افزار استفاده کنید.

پشتیبانی فنی

یکی از عوامل مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری، پشتیبانی فنی مناسب است. نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا با ارائه پشتیبانی حرفه‌ای و مستمر، به کاربران خود اطمینان می‌دهد که همیشه در کنارشان است.

رابط کاربری آسان

استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا بسیار آسان است و نیازی به دانش فنی خاصی ندارد. حتی کاربران مبتدی نیز می‌توانند به راحتی با آن کار کنند.

رابط کاربری ساده و کاربرپسند این نرم‌افزار باعث می‌شود که حتی کاربران تازه وارد نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

به روز رسانی منظم

بروزرسانی‌های منظم نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، اطمینان می‌دهد که شما همیشه از آخرین و بهترین ویژگی‌ها و امکانات آن بهره‌مند باشید.

انطباق با قوانین

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا به‌طور کامل با قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری مطابقت دارد و به شما کمک می‌کند تا از همه‌ی مقررات پیروی کنید.

بهینه سازی هزینه ها

با استفاده از نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا، می‌توانید به‌روزترین و بهینه‌ترین روش‌ها برای مدیریت هزینه‌های کسب‌وکار خود را پیاده‌سازی کنید. این به شما کمک می‌کند تا بهبود بیشتری در عملکرد مالی کسب‌وکارتان داشته باشید.

سوالات متداول

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا چیست؟

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا یک ابزار مدیریتی است که برای صاحبان کسب و کارهای پوشاک طراحی شده است. این نرم افزار به آن‌ها امکان مدیریت فرآیندهای مالی خود را به صورت کامل و موثر می‌دهد. از جمله ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به مدیریت فاکتورها، گزارش‌دهی مالی، و پیگیری سفارشات اشاره کرد.

  • مدیریت فاکتورها
  • گزارش‌دهی مالی
  • پیگیری سفارشات
آیا نرم‌افزار حسابداری پوشاک مناسب برای کسب و کار من است؟

بله، نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا برای هر اندازه و نوع فروشگاه پوشاک مناسب است. این ابزارها امکانات و ویژگی‌های گوناگونی را ارائه می‌دهند که به بهبود عملکرد مالی و مدیریتی فروشگاه کمک می‌کنند.

آیا نرم‌افزار حسابداری پوشاک قابلیت ادغام با سایر نرم‌افزارها را دارد؟

بله، نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا قابلیت ادغام با سایر سیستم‌ها را دارند تا انتقال داده‌ها به روشی موثر و بدون مشکل انجام شود.

آیا نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا قابلیت شخصی سازی دارد؟

بله، نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا با داشتن قابلیت شخصی سازی این امکان را به شما می‌دهد تا نسبت به نیازها و الزامات کسب و کار شما ارائه شود

آیا این نرم‌افزار قابل استفاده بر روی تمامی دستگاه‌ها است؟

بله، این نرم‌افزار از تمامی دستگاه‌ها از جمله کامپیوتر، تبلت و موبایل پشتیبانی می‌کند.

آیا می‌توان گزارشات سفارشی در این نرم‌افزار ایجاد کرد؟

بله، نرم‌افزار حسابداری پوشاک پوشا امکان ایجاد گزارشات سفارشی و تنظیمات مختلف را فراهم می‌کند.

چگونگی خرید و نصب نرم افزار؟

برای خرید و نصب نرم افزار حسابداری پوشاک، می‌توانید با پشتیبانی شرکت نرم افزار مالی و حسابداری پایا تماس گرفته و با داشتن مشاوره رایگان اقدام به خرید این نرم افزار نمایید.

آیا این نرم افزار قابلیت اتصال به درگاه‌های پرداخت آنلاین دارد؟

بله، نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا امکان اتصال به درگاه‌های پرداخت آنلاین و درگاه‌های پرداخت مختلف است.

چرا نیاز به نرم‌افزار حسابداری پوشاک پوشا دارید؟

همانطور که اشاره شد، با گسترش تکنولوژی و افزایش رقابت در صنعت پوشاک، نیاز به یک سیستم مدیریت مالی قدرتمند و کارآمد بیش از پیش محسوس است. به عنوان صاحب یک کسب و کار پوشاک، شما نیاز دارید تا فروش‌ها، مالیات، مشتریان و انبارهای خود را به بهترین شکل مدیریت کنید تا بتوانید رقابت با سایر برندهای پوشاک را برتری ببرید.

2. آیا نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا از طریق اینترنت قابل دسترسی است؟

بله، نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا به عنوان یک نرم‌افزار حسابداری تحت وب عرضه شده است. این بدین معناست که کاربران می‌توانند از طریق اینترنت به آن دسترسی داشته باشند و بدون نیاز به نصب نرم‌افزار بر روی سیستم‌های خود از آن استفاده کنند.

  • دسترسی آسان از طریق اینترنت
  • عدم نیاز به نصب نرم‌افزار
  • امکان استفاده از هر مکانی که دسترسی به اینترنت دارد

با پایا، به قله فکر کن

حل تمام مشکلات مالی و حسابداری تان را به پایا بسپارید.

برای درخواست دمو و کسب اطلاع دقیق تر از ویژگی های نرم‌افزار  می توانید این فرم را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.