گروه نرم افزاری پایا

ویژگی کالا در ERP کالا

ویژگی کالا؛ خصوصیاتی از کالا هستند که یک کالا را از سایر کالاها متمایز می کند. این ویژگی میتوانند به صورت: اندازه ، وزن ، رنگ ، جنس ،  تعداد ، برند کالا، نوع و… تعریف شوند. بر مبنای ویژگی ها ذکر شده شما می توانید با استفاده از گزارشات متنوع برحسب هرکدام از ویژگی ها تعدا موجودی را در انبار بررسی نمایید و همچنین بر حسب ویژگی های نام برده کالای مورد نیاز خودتان را جستجو کنید.

ویژگی کالا جزء مفاهیم عمومی پایدار به حساب می‌آید


تاثیر مهمی در تصمیم مصرف گیرنده برای خرید یا عدم خرید کالا دارد، مصرف کنندگان هنگام خرید کالا به ویژگی های کالا مرتبط با نیاز های خود توجه زیادی می کنند. ویژگی های کالا تاثیر چشم گیری در قیمت گذاری کالا دارد. بنابراین شرکت ها باید ویژگی کالاهای خود را به گونه ای سازماندهی کنند که مطاقب خواسته و نیازهای مصرف کنندگان باشد.

در نرم افزار یکپارچه پایدار میتوان بر اساس این ویژگی ها گزارشات متفاوت تهیه کرد که در تصمیم گیری ها مدیریت تاثیر چشمگیری خواهد داشت.


  • ارائه گزارشات متنوع بر اساس ویژگی
  • کنترل موجودی کالاها بر اساس ویژگی ها
  • وارده کالا بر اساس ویژگی ها
  • گردش کالاها بر اساس ویژگی ها
  • و امکانات دیگر…