گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مالی در ERP پایدار

یکی از مهم ترین زیر سیستم های مورد نیاز هر مجموعه، زیر سیستم مالی میباشد. راهکارهای نرم افزار پایدار مطابق با نیازهای امروزه کسب و کارهاست و گستردگی عظیمی از نیاز های کسب و کارها و شرکت ها و سازمان های کوچک تا بزرگ را پوشش می دهد.

استفاده از نرم افزار مالی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های مربوط به کسب کارها می شود و همچنین پاسخگو نیازهای بخش مالی و مورد تایید دارایی می باشد.


 • امکان طراحی کدینگ حساب اختصاصی در سطوح گروه، کل، معین، جزء۱، جزء۲، جز۳ و امکان تخصیص تفصیلی ها تا ۲۱ سطح از سطح معین به بعد
 • امکان ثبت اسناد دستی
 • امکان ثبت اسناد اتوماتیک
 • امکان ثبت اسناد به صورت یادداشت
 • اتصال زیر سیستم مالی با دیگر زیر سیستم ها از قبیل: خزانه داری، انبار، اموال، خرید، فروش و حقوق و دستمزد
 • امکان انتخاب ثبت سند های حسابداری به صورت اتوماتیک، با ذخیره فرم ها و یا بعد از تایید به صورت نیمه اتوماتیک
 • تهیه گزارشات مالی کاربردی
 • امکان تهیه گزارش مرور حساب به صورت پویا و با قابلیت انتقال و جابجایی بین سطوح مختلف
 • امکان تهیه گزارشات مناسب دفتر نویسی، از قبیل: دفتر کل و دفتر روزنامه
 • امکان تهیه صورت های مالی از قبیل ترازنامه، تراز آزمایشی و صورت سود و زیان
 • امکان تهیه گزارشات روکش سند های حسابداری
 • امکان تایید اسناد حسابداری و غیر قابل ویرایش و یا حذف کردن اسناد پس از تایید آن ها
 • قابلیت بستن حساب ها به صورت کاملا اتوماتیک و مکانیزه
 • امکان محدود کردن دسترسی افراد به سرفصل های مختلف به تفکیک ویرایش / حذف / مشاهده
 • قابلیت ثبت اسناد حسابداری دستی از طریق بارگذاری اکسل