گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار فروش فرمولی در ERP پایدار

صاحبان سازمان ها و کسب کارها می توانند با استفاده از نرم افزار فروش فرمولی تخفیف کالاها را براساس فرمول های از پیش تعریف شده با استفاده از فرمول های ریاضی ، درصدی یا ترکیبی، تخفیف کالاها را محاسبه کنند.

فرمول های فروش تخفیف های شخصی سازی شده ای هستند که می توانند هر تخفیفی که مورد نیاز سازمان ها است را در خود بگنجاند و همچنین به کاربران کمک می کند فرآیند فروش را با دقت بیشتر، زمان کمتر وانعطاف پذیرتر مدیریت کند.

برخی از کالاها، مانند کالاهای فصلی یا کالاهای با تخفیف نوسانی، دارای تخفیف متغیر و یا چند سطری هستند،  نرم افزار فروش فرمولی می تواند به صاحبان کسب و کار و سازمان ها کمک کند تا تخفیف این دسته از کالاها را به صورت خودکار محاسبه کنند و همچنین  می توان فرمولی تعریف کرد که بر اساس تعداد کالاهای خریداری شده، درصد تخفیف محاسبه کند و…


  • تعریف فرمول های تخفیف
  • محاسبه تخفیف کالا بر اساس فرمول های تعریف شده
  • چاپ فاکتور فروش
  • امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
  • فروش کالا با تخفیف متغیر
  • ارائه تخفیفات منعطف
  • فروش کالا ها با تخفیفات ترکیبی