گروه نرم افزاری پایا

فروش امانی در ERP پایدار


برخی از واحد های تجاری به دلیل به دست آوردن بازار های جدید اقتصادی و همچنین فروش بیشتر و در نهایت سود بیشتر، اقدام به گسترش دامنه فعالیت خود از روش های مختلف می کنند. یکی از این روش ها فروش امانی می باشد.

بدین صورت که کالا ها را به صورت امانی از شرکت های دیگر تحویل میگیرند و نسبت به فروش کالاهای امانی اقدام می کنند و درآمد ناشی از آن را به عنوان درآمد حق العمل کاری شناسایی می کنند.

از مزیت های این ماژول می توانیم به این مورد اشاره کنیم که شما می توانید پک های مناسبتی و تشویقاتی متعددی با مناسبت های مختلف ایجاد کنید و در زمان فروش کالا، شما یک پک فروخته اید اما از انبار شما یک بسته پنج کیلویی برنج، یک بسته خرما و یک بسته چایی خارج می شود و در نهایت موجودی شما در انبار، به تفکیک کالا خارج می شود.

بااستفاده از این ویژگی نه تنها موجب تشویق مشتری برای خرید کالاها می شوید بلکه موجودی انلار را با تفکیک کالا می توانید داشته باشید و نیز برای این سبد کالاها می توانید قوانین تخفیف متفاوت با درصد تخفیف ها و مناسبت های مختلف ایجاد کنید.


فروش کالای امانی در نرم افزار به این صورت می باشد که در قدم اول باید نوع فرم هایی که از پیش تعریف شده اند، امکان فروش امانی برای آنها فعال باشد. به این دلیل که با فعال شدن این امکان، دو فیلد جدید با عنوان های “سرفصل بستانکاری فروش امانی” و “سرفصل بستانکاری حق العمل فروش امانی” فعال میشود و ما در این بخش باید سرفصل های مورد نظر خود را انتخاب کنیم تا سهم تامین کننده و درآمد شناسایی شده از حق العمل کاری در سرفصل های از پیش انتخابی قرار گیرند.

همچنین سهم تامین کننده به صورت خودکار با توجه به مبلغ فاکتور خریدی که از قبل در سیستم ثبت شده شناسایی و به صورت اتوماتیک در سند حسابداری لحاظ میشود. و مابه التفاوت آن به عنوان درآمد حق العمل کاری شناسایی و ثبت میشود.


  • شناسایی خودکار سهم تامین کننده
  • شناسایی خودکار درآمد حق العمل کاری
  •  همچنین استفاده از گزارشات مخصوص حق العمل کاری
  • مدیریتو کنترل موجودی انبارهای امانی 
  • محاسبه خودکار درآمد حق العمل کاری