گروه نرم افزاری پایا

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری به زبان ساده + انواع و “روش تشخیص آن”✔️

امید شیخی نیم‌رخ

.

مقدمه

در این مقاله شرکت نرم افزار حسابداری پایا مفهوم “بدهکار و بستانکار در حسابداری” را به زبان ساده و البته کامل، تقدیم شما می کند و امیدوار هستیم تمام سوالات شما را پاسخ داده باشیم.

تعریف بدهکار و بستانکار در حسابداری به زبان ساده چیست؟

در زبان عامیانه، بدهکار کسی است که باید پولی را بدهد و بستانکار کسی است که باید پولی را بگیرد. در حسابداری نیز این دو اصطلاح به همین معنا هستند.

بدهکار در حسابداری به کسی گفته می‌شود که باید مبلغی را پرداخت کند یا تعهدی را به عهده بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، بدهکار کسی است که در یک معامله مالی، نفع را از دست می‌دهد.

بستانکار در حسابداری به کسی گفته می‌شود که باید مبلغی را دریافت کند یا تعهدی را از دیگری دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، بستانکار کسی است که در یک معامله مالی، نفع را به دست می‌آورد.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک شرکت مبلغ 10 میلیون تومان از بانک وام دریافت می‌کند. در این معامله، شرکت بدهکار بانک است و بانک بستانکار شرکت است. بنابراین، در ثبت این معامله، مبلغ 10 میلیون تومان در سمت بدهکار حساب بدهی‌ها (وام‌های دریافتی) و در سمت بستانکار حساب بانک ثبت می‌شود.

در حسابداری، هر حساب دارای یک ماهیت بدهکار یا بستانکار است. ماهیت حساب‌ها معمولاً بر اساس این موضوع تعیین می‌شود که آیا آن حساب بیانگر یک دارایی، بدهی، درآمد، یا هزینه است.

روش تشخیص بدهکار و بستانکار در حسابداری

برای تشخیص بدهکار و بستانکار در یک معامله مالی، باید به ماهیت حساب‌های درگیر در آن معامله توجه کرد. هر حساب در حسابداری دارای یک ماهیت بدهکار یا بستانکار است.

حساب‌های دارای ماهیت بدهکار

 • دارایی‌ها: دارایی‌ها منابعی هستند که یک واحد اقتصادی از آن‌ها برای تولید درآمد استفاده می‌کند. دارایی‌ها معمولاً ماهیت بدهکار دارند. به‌عنوان‌مثال، حساب‌های نقدی، حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا، و تجهیزات از جمله دارایی‌هایی هستند که ماهیت بدهکار دارند.
 • هزینه‌ها: هزینه‌ها منابعی هستند که یک واحد اقتصادی در جریان عملیات خود مصرف می‌کند. هزینه‌ها معمولاً ماهیت بدهکار دارند. به‌عنوان‌مثال، حساب‌های حقوق و دستمزد، حساب‌های اجاره، حساب‌های سوخت و انرژی، و حساب‌های تبلیغات از جمله هزینه‌هایی هستند که ماهیت بدهکار دارند.

حساب‌های دارای ماهیت بستانکار

 • بدهی‌ها: بدهی‌ها تعهداتی هستند که یک واحد اقتصادی در برابر دیگران دارد. بدهی‌ها معمولاً ماهیت بستانکار دارند. به‌عنوان‌مثال، حساب‌های پرداختنی، حساب‌های پیش‌پرداخت‌ها، و حساب‌های وام‌های دریافتی از جمله بدهی‌هایی هستند که ماهیت بستانکار دارند.
 • درآمدها: درآمدها منابعی هستند که یک واحد اقتصادی از فعالیت‌های اصلی خود به دست می‌آورد. درآمدها معمولاً ماهیت بستانکار دارند. به‌عنوان‌مثال، حساب‌های فروش، حساب‌های سود سهام، و حساب‌های بهره از جمله درآمدهایی هستند که ماهیت بستانکار دارند.

در زبان ساده، می‌توان گفت که در هر معامله مالی، طرفی که نفع را از دست می‌دهد، بدهکار است و طرفی که نفع را به دست می‌آورد، بستانکار است.

بدهکار و بستانکار اصطلاحاتی هستند که در حسابداری به کار می‌روند و به وضعیت مالی افراد یا شرکت‌ها اشاره دارند. در زبان ساده:

بدهکار:

 • وقتی کسی به کسی یا شرکتی پولی می‌دهد یا تعهد به پرداخت پول در آینده دارد، به او گفته می‌شود که بدهکار است. یعنی می‌بایست مبلغی از پول را به کسی بپردازد.

بستانکار:

 • وقتی کسی از کسی یا شرکتی پولی دریافت می‌کند یا انجام خدماتی را تعهد می‌کند و در نتیجه به او بدهکار می‌شود، آن شخص یا شرکت به عنوان بستانکار شناخته می‌شود. یعنی باید در آینده مبلغی از پول یا مزایای دیگر را به او پرداخت کند.

در واقع، این دو اصطلاح نشان‌دهنده حسابهای مالی و معاملات مالی بین افراد یا شرکت‌ها هستند و نشان می‌دهند که هر فرد یا شرکت نسبت به دیگری چه مقداری پول بدهکار یا بستانکار است.

بدهکار و بستانکار در حسابداری چیست؟

بدهکار و بستانکار دو اصطلاح اساسی در حسابداری هستند که برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می‌شوند. در حسابداری دوطرفه، هر رویداد مالی به‌صورت همزمان در دو حساب ثبت می‌شود که یکی از آن‌ها بدهکار و دیگری بستانکار است.

بدهکار در حسابداری به کسی گفته می‌شود که باید مبلغی را پرداخت کند یا تعهدی را به عهده بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، بدهکار کسی است که در یک معامله مالی، نفع را از دست می‌دهد.

بستانکار در حسابداری به کسی گفته می‌شود که باید مبلغی را دریافت کند یا تعهدی را از دیگری دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، بستانکار کسی است که در یک معامله مالی، نفع را به دست می‌آورد.

قاعده بدهکار بستانکار کردن

قاعده بدهکار-بستانکار کردن (Double-Entry Accounting) یکی از اصول حسابداری است که در هر تراکنش مالی، مقدار بدهکار باید با مقدار بستانکار برابر باشد. این قاعده بر اساس ایده‌ی معادله حسابداری بنا شده است که می‌گوید:

مجموع بدهکارها = مجموع بستانکارهامجموع بدهکارها = مجموع بستانکارها

این معادله به اصطلاح “معادله حسابداری” یا “معادله حسابداری دوطرفه” نیز شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، هر تراکنش مالی در سیستم حسابداری، یک جلد از حساب بدهکار و یک جلد از حساب بستانکار دارد.

برای نمونه، فرض کنید یک فرد $100 پول به یک دوست خود می‌دهد. در این تراکنش:

 • حساب بدهکار مربوط به فرد کاهش می‌یابد (با مقدار $100).
 • حساب بستانکار مربوط به پول نقد افزایش می‌یابد (همچنین با مقدار $100).

در نهایت، مجموع کل بدهکارها برابر با مجموع کل بستانکارها است و این اصل از دقت و صحت ثبت تراکنش‌های مالی در حسابداری را تضمین می‌کند.

تفاوت بدهکار در حسابداری و بستانکار در حسابداری چیست؟

بدهکار در حسابداری و بستانکار در حسابداری دو اصطلاح اساسی در حسابداری هستند که برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می‌شوند. در حسابداری دوطرفه، هر رویداد مالی به‌صورت همزمان در دو حساب ثبت می‌شود که یکی از آن‌ها بدهکار و دیگری بستانکار است.

بدهکار در حسابداری به کسی گفته می‌شود که باید مبلغی را پرداخت کند یا تعهدی را به عهده بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، بدهکار کسی است که در یک معامله مالی، نفع را از دست می‌دهد.

بستانکار در حسابداری به کسی گفته می‌شود که باید مبلغی را دریافت کند یا تعهدی را از دیگری دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، بستانکار کسی است که در یک معامله مالی، نفع را به دست می‌آورد.

تفاوت بدهکار در حسابداری و بستانکار در حسابداری

تفاوت اصلی بدهکار در حسابداری و بستانکار در حسابداری این است که بدهکار کسی است که نفع را از دست می‌دهد و بستانکار کسی است که نفع را به دست می‌آورد. این تفاوت در ماهیت حساب‌های بدهکار و بستانکار نیز منعکس شده است.

حساب‌های بدهکار معمولاً منابعی هستند که یک واحد اقتصادی از آن‌ها استفاده می‌کند. این منابع می‌توانند شامل دارایی‌ها، هزینه‌ها، و درآمدهای تحقق‌نیافته باشند. در یک معامله مالی، بدهکار شدن یک حساب بدهکار نشان‌دهنده افزایش آن حساب است.

حساب‌های بستانکار معمولاً تعهداتی هستند که یک واحد اقتصادی در برابر دیگران دارد. این تعهدات می‌توانند شامل بدهی‌ها، درآمدهای تحقق‌یافته، و حقوق صاحبان سهام باشند. در یک معامله مالی، بستانکار شدن یک حساب بستانکار نشان‌دهنده افزایش آن حساب است.

انواع بدهکاران و بستانکاران

در حسابداری، بدهکاران و بستانکاران به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 1. بدهکاران تجاری
 2. بدهکاران غیرتجاری

بدهکاران تجاری

بدهکاران تجاری افرادی هستند که به‌صورت تجاری با یک واحد اقتصادی معامله می‌کنند. این افراد معمولاً مشتریانی هستند که به یک واحد اقتصادی بدهی دارند. به‌عنوان‌مثال، یک شرکت تولیدی ممکن است به‌عنوان بدهکار تجاری برای خرید مواد اولیه از یک تأمین‌کننده باشد.

انواع بدهکاران تجاری

 1. بدهکاران نقدی
 2. بدهکاران نسیه

بدهکاران نقدی

بدهکاران نقدی افرادی هستند که بدهی خود را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، یک مشتری که در یک فروشگاه خرید می‌کند، معمولاً بدهکار نقدی است.

بدهکاران نسیه

بدهکاران نسیه افرادی هستند که بدهی خود را به‌صورت نسیه پرداخت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، یک شرکت تولیدی ممکن است از یک تأمین‌کننده مواد اولیه خریداری کند و بدهی خود را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت کند.

بدهکاران غیرتجاری

بدهکاران غیرتجاری افرادی هستند که به‌صورت تجاری با یک واحد اقتصادی معامله نمی‌کنند. این افراد معمولاً افرادی هستند که به یک واحد اقتصادی بدهی دارند، اما در مقابل هیچ کالا یا خدماتی دریافت نکرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، یک شرکت ممکن است به‌عنوان بدهکار غیرتجاری برای مالیات‌های پرداخت‌نشده به دولت باشد.

انواع بدهکاران غیرتجاری

 1. بدهکاران مالیاتی
 2. بدهکاران وام‌های دریافتی
 3. بدهکاران غرامت‌های پرداخت‌نشده
 4. بدهکاران و بستانکاران دو اصطلاح اساسی در حسابداری هستند که برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می‌شوند. بدهکاران و بستانکاران می‌توانند به دو دسته اصلی تجاری و غیرتجاری تقسیم شوند.

چرا بدهی و بستانکاری مهم است؟

بدهی و بستانکاری در حسابداری نقش بسیار مهمی دارند و به شرح زیر است:

 1. دقت و صحت حسابداری:
  • بدهی و بستانکاری به عنوان اصل بنیادی حسابداری، دقت و صحت در ثبت تراکنش‌های مالی را فراهم می‌کنند. با این دو طرفه بودن هر تراکنش، امکان خطاها را به حداقل می‌رساند و تطابق معادله حسابداری را تضمین می‌کند.
 2. تشخیص و مدیریت مالی:
  • بدهی و بستانکاری به کسب‌وکارها و فرد‌ها کمک می‌کند تا مدیریت هزینه و درآمد خود را بهتر درک کنند و تصمیم‌گیری‌های مالی را به‌طور صحیح انجام دهند. اطلاعات حاصل از حسابداری به مدیران کمک می‌کند تا بدهی‌ها و اطلاعات بستانکاری را مدیریت کرده و تصمیمات مالی موفق‌تری بگیرند.
 3. ارتباط با سرمایه‌گذاران و اعتبار:
  • شرکت‌ها برای جلب سرمایه و حفظ اعتبار، باید اطلاعات مالی کامل و صحیحی ارائه کنند. بدهی‌ها و بستانکاری نقش اساسی در این اطلاعات دارند و سرمایه‌گذاران از این طریق می‌توانند وضعیت مالی و توانایی یک شرکت را ارزیابی کنند.
 4. برنامه‌ریزی مالی:
  • اطلاعات بدهی و بستانکاری به کمک تدوین برنامه‌های مالی و پیش‌بینی نیازهای مالی آینده کمک می‌کنند. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کنند تا میزان بدهی قابل تحمل را مشخص کنند و برنامه‌های مالی را به‌طور موثرتری تنظیم کنند.
 5. مرجع اطلاعات مالی:
  • حسابداری و اطلاعات بدهی و بستانکاری به عنوان یک مرجع اصلی در تهیه گزارشات مالی و ارائه اطلاعات به مخاطبان خارجی نظیر مالیاتیان، بازرسان، بانک‌ها و دیگر اراک‌ها عمل می‌کند.
 6. پایش و کنترل داخلی:
  • بدهی و بستانکاری در اطلاعات حسابداری نقش مهمی در پایش و کنترل داخلی (Internal Control) شرکت‌ها دارند. این اطلاعات کمک می‌کنند تا مدیران نقاط ضعف را شناسایی کرده و سیستم کنترل داخلی خود را بهبود بخشند.

بنابراین، بدهی و بستانکاری نه تنها در حسابداری بلکه در مدیریت مالی و ارتباطات مالی با دیگران نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کنند.

 • ثبت رویدادهای مالی: بدهی و بستانکاری دو اصطلاح اساسی در حسابداری دوطرفه هستند که برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می‌شوند. بدون استفاده از این اصطلاحات، ثبت رویدادهای مالی به‌صورت دقیق و کامل امکان‌پذیر نخواهد بود.
 • تجزیه و تحلیل مالی: بدهی و بستانکاری برای تجزیه و تحلیل مالی شرکت‌ها استفاده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، برای محاسبه نسبت‌های مالی مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، از اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام استفاده می‌شود.
 • اتخاذ تصمیمات مالی: بدهی و بستانکاری برای اتخاذ تصمیمات مالی توسط مدیران شرکت‌ها استفاده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، برای تصمیم‌گیری در مورد میزان وام‌های دریافتی، مدیران شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های شرکت را در نظر بگیرند.

چرا مدیریت بدهکاران در بیزنس مهم است؟

مدیریت بدهکاران در بیزنس به فرآیند کنترل و نظارت بر بدهی‌های تجاری گفته می‌شود. این فرآیند شامل شناسایی، ارزیابی، و پیگیری بدهی‌های تجاری است. مدیریت بدهکاران به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا:

 1. جریان نقدی خود را مدیریت کنند
 2. ریسک اعتباری خود را کاهش دهند
 3. درآمد خود را افزایش دهند

جریان نقدی

یکی از مهم‌ترین مزایای مدیریت بدهکاران، بهبود جریان نقدی کسب‌وکار است. بدهی‌های تجاری باید در زمان معین پرداخت شوند. اگر بدهی‌ها به‌موقع پرداخت نشوند، می‌توانند جریان نقدی کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار دهند. مدیریت بدهکاران به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدهی‌های خود را به‌موقع دریافت کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به احتمال عدم پرداخت بدهی‌ها توسط بدهکاران گفته می‌شود. مدیریت بدهکاران به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ریسک اعتباری خود را کاهش دهند. این امر از طریق ارزیابی اعتبار بدهکاران و اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش ریسک انجام می‌شود.

درآمد

مدیریت بدهکاران می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا درآمد خود را افزایش دهند. این امر از طریق پیگیری بدهی‌های معوق و اقدامات لازم برای دریافت آن‌ها انجام می‌شود.

اقدامات مدیریت بدهکاران

مدیریت بدهکاران شامل اقدامات زیر است:

 1. شناسایی بدهی‌ها: اولین قدم در مدیریت بدهکاران، شناسایی همه بدهی‌های تجاری است. این بدهی‌ها می‌توانند شامل بدهی‌های مشتریان، تأمین‌کنندگان، و سایر اشخاص باشد.
 2. ارزیابی اعتبار بدهکاران: پس از شناسایی بدهی‌ها، باید اعتبار بدهکاران ارزیابی شود. این ارزیابی شامل بررسی تاریخچه پرداخت‌های بدهکاران، وضعیت مالی آن‌ها، و سایر عوامل است.
 3. تعیین سیاست‌های پرداخت: کسب‌وکارها باید سیاست‌های پرداخت خود را برای بدهی‌های تجاری تعیین کنند. این سیاست‌ها باید شامل مدت زمان اعتبار، نحوه پرداخت، و جریمه‌های عدم پرداخت باشد.
 4. پیگیری بدهی‌ها: کسب‌وکارها باید بدهی‌های خود را به‌طور منظم پیگیری کنند. این پیگیری شامل ارسال فاکتورها، یادآوری‌ها، و اقدامات حقوقی در صورت لزوم است.

مدیریت بدهکاران در بیزنس به عنوان یکی از جنبه‌های حیاتی حسابداری و مالی شرکت‌ها تلقی می‌شود. این مدیریت بر اساس کنترل و مدیریت مؤثر بدهی‌ها و تعهدات مالی در سازمان صورت می‌گیرد. در زیر تعدادی از دلایل مهم مدیریت بدهکاران در بیزنس را می‌توان برشمرد:

حفظ نقدینگی:

مدیریت بدهکاران به شرکت‌ها کمک می‌کند تا جریان نقدینگی خود را بهبود بخشند. کاهش زمانی که مشتریان بدهکار هستند و افزایش سرعت دریافت وجوه از طریق تحصیل بدهی‌ها، می‌تواند نقدینگی شرکت را تقویت کند.

پیشگیری از افت قیمت‌ها:

بدهی‌ها می‌توانند به عنوان نشانگری از مشکلات مالی یا عدم پرداخت به موقع مشتریان عمل کنند. مدیریت بدهکاران کمک می‌کند تا از پیش از افت قیمت‌ها و مسائل مالی جلوگیری شود.

کاهش هزینه‌ها:

مدیریت بدهکاران به کاهش هزینه‌های مرتبط با درخواست‌ها و تحقیقات بدهی‌ها، مجموعه‌های قضائی، و افزایش امکانات جبران خسارت مرتبط با بدهی‌ها کمک می‌کند.

ارتقاء روابط با مشتریان:

پرداخت به موقع و مدیریت صحیح بدهی‌ها باعث ارتقاء روابط با مشتریان می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش اعتماد مشتریان و جلب مشتریان جدید کمک کند.

مدیریت ریسک:

مدیریت بدهکاران به موسسات کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی مرتبط با بدهی‌ها را شناسایی و کاهش دهند. این امر از طریق بررسی اعتبار و قابلیت پرداخت مشتریان، پیش‌بینی مسائل مالی و اجتناب از بدهی‌های ریسک‌آور صورت می‌گیرد.

پایش و کنترل داخلی:

مدیریت بدهکاران موجب بهبود پایش و کنترل داخلی در سازمان می‌شود. این پایش به شناسایی و رفع مشکلات سریع‌تر واحد‌های مختلف کمک می‌کند.

تصمیم‌گیری بهتر:

اطلاعات دقیق درباره بدهی‌ها و وضعیت مالی مشتریان، مدیران را در تصمیم‌گیری‌های مالی و تجاری بهتری یاری می‌کند.

تأثیر مستقیم بر نتایج مالی:

مدیریت بدهکاران مستقیماً بر نتایج مالی شرکت تأثیر می‌گذارد. کاهش بدهی‌ها و افزایش وجوه دریافتی می‌تواند بهبود قابل توجهی در سود شرکت ایجاد کند.

به طور کلی، مدیریت بدهکاران موجب بهبود عملکرد مالی، افزایش نقدینگی، و ارتقاء روابط تجاری می‌شود که در نهایت به پایداری و رشد بیزنس کمک می‌کند.

جدول تشخیص بدهکار و بستانکار در حسابداری

در حسابداری دوطرفه، هر رویداد مالی به‌صورت همزمان در دو حساب ثبت می‌شود که یکی از آن‌ها بدهکار و دیگری بستانکار است. برای تشخیص بدهکار و بستانکار در یک معامله مالی، باید به ماهیت حساب‌های درگیر در آن معامله توجه کرد.

حساب‌های دارای ماهیت بدهکار

 1. دارایی‌ها
 2. هزینه‌ها
 3. برداشت‌ها

حساب‌های دارای ماهیت بستانکار

 1. بدهی‌ها
 2. درآمدها
 3. سرمایه

نکات:

 • در حسابداری دوطرفه، هر رویداد مالی باید به‌صورت همزمان در دو حساب ثبت شود.
 • ماهیت حساب‌ها تعیین می‌کند که در یک معامله مالی، کدام حساب بدهکار و کدام حساب بستانکار شود.
 • در معاملات مالی، افزایش دارایی‌ها، هزینه‌ها، و برداشت‌ها باعث بدهکار شدن حساب‌ها می‌شود.
 • در معاملات مالی، کاهش دارایی‌ها، بدهی‌ها، و درآمدها باعث بدهکار شدن حساب‌ها می‌شود.
 •  

جدول تشخیص بدهکار و بستانکار در حسابداری

نوع حساب

ماهیتبدهکاربستانکار

دارایی‌ها

بدهکارافزایش

کاهش

بدهی‌ها

بستانکارکاهش

افزایش

درآمدها

بستانکارافزایش

کاهش

هزینه‌ها

بدهکارکاهش

افزایش

برداشت‌هابدهکارکاهش

افزایش

منظور از اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری چیست؟

اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری سندی است که به‌منظور اطلاع‌رسانی به طرفین یک معامله مالی در مورد بدهکاری و بستانکاری آن‌ها صادر می‌شود. این سند معمولاً توسط یک واحد اقتصادی صادر می‌شود و شامل اطلاعات زیر است:

 1. نام و نشانی طرفین معامله
 2. تاریخ معامله
 3. مبلغ معامله
 4. نوع معامله
 5. بدهکار یا بستانکار بودن طرفین معامله

اعلامیه بدهکار در حسابداری و بستانکار در حسابداری می‌تواند به‌صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری صادر شود.

انواع اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری

اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری می‌تواند به دو نوع کلی تقسیم شود:

 1. اعلامیه بدهکار
 2. اعلامیه بستانکار

اعلامیه بدهکار در حسابداری

اعلامیه بدهکار در حسابداری سندی است که به‌منظور اطلاع‌رسانی به بدهکار در مورد مبلغ بدهی او صادر می‌شود. این سند معمولاً توسط طلبکار صادر می‌شود.

اعلامیه بستانکار در حسابداری

اعلامیه بستانکار در حسابداری سندی است که به‌منظور اطلاع‌رسانی به بستانکار در مورد مبلغ طلب او صادر می‌شود. این سند معمولاً توسط بدهکار صادر می‌شود.

موارد استفاده از اعلامیه بدهکار و بستانکار

اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری در موارد زیر استفاده می‌شود:

 1. فروش کالا یا خدمات به‌صورت نسیه
 2. دریافت وام یا تسهیلات مالی
 3. پرداخت هزینه‌های جاری
 4. انجام معامله‌های تجاری

نکات مهم در مورد اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری

 • اعلامیه بدهکار و بستانکار باید به‌صورت دقیق و کامل صادر شود.
 • اعلامیه بدهکار و بستانکار باید به‌موقع به طرفین معامله ارائه شود.
 • اعلامیه بدهکار و بستانکار می‌تواند به‌عنوان مدرکی برای اثبات بدهکاری یا بستانکاری طرفین معامله استفاده شود.

اعلامیه بدهکار و بستانکار یک ابزار حسابداری است که برای نمایش تغییرات حساب‌ها در یک دوره زمانی خاص (مثل ماهانه یا سالانه) استفاده می‌شود. این اعلامیه به شرح زیر است:

اعلامیه بدهکار در حسابداری:

نمایش تمام حساب‌های بدهکار و تغییرات مرتبط با آنها در یک دوره زمانی خاص. این اعلامیه شامل جزئیات مبالغی است که به حساب‌ها افزوده شده‌اند یا از حساب‌ها کم شده‌اند و از طریق سمت بدهکار نمایش داده می‌شود.

اعلامیه بستانکار در حسابداری:

نمایش تمام حساب‌های بستانکار و تغییرات مرتبط با آنها در یک دوره زمانی خاص. این اعلامیه شامل جزئیات مبالغی است که به حساب‌ها افزوده شده‌اند یا از حساب‌ها کم شده‌اند و از طریق سمت بستانکار نمایش داده می‌شود.

اعلامیه بدهکار و بستانکار در حسابداری به مدیران، صاحبان کسب‌وکار، سهامداران، و افراد دیگر که به اطلاعات مالی شرکت علاقه دارند، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. این اطلاعات کلیه تراکنش‌های مالی را که در یک دوره زمانی اتفاق افتاده‌اند نشان می‌دهد و به کمک این اطلاعات، افراد می‌توانند وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کنند، مدیریت منابع مالی را بهبود بخشند و تصمیمات مؤثرتری بگیرند.

جمع‌بندی

بدهکار در حسابداری و بستانکار در حسابداری دو اصطلاح اساسی هستند که برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می‌شوند. برای تشخیص بدهکار و بستانکار در یک معامله مالی، باید به ماهیت حساب‌های درگیر در آن معامله توجه کرد.

در حسابداری، هر حساب دارای یک ماهیت بدهکار یا بستانکار است. ماهیت حساب‌ها معمولاً بر اساس این موضوع تعیین می‌شود که آیا آن حساب بیانگر یک دارایی، بدهی، درآمد، یا هزینه است.

ممنون که تا آخر این مقاله همراه ما بودید، در صورت هرگونه سوال و نظر می توانید در کامنت با ما در میان بگذارید.


امید شیخی نیم‌رخ

با نویسنده مقاله آشنا شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با پایا، به قله فکر کن

حل تمام مشکلات مالی و حسابداری تان را به پایا بسپارید.